Hiztegia

A | B | C | D | E | F | G | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | X | Z
jodé!. (b). interjekzioa. (arrunkeria.) JOÉ, JOLÉ, JOLÍN, JOPÉ, JOPELAS. Haserrealdian esan ohi den interjekzioa. Joder! Jode! kendu paretik! Eztotela nai, jode! . Basto samarra da JOD komentario 1 joéte trés. (d). interjekzioa. (arrunkeria.) Izurrai, izurra hadi. Mosura ondo berba eiñ baiña gero joete tres.
joéra, joería. (c). izena. Jokera, zaletasuna.   Tendencia. Beixak sagastirako joeria artu dabe./ Bera PNVkua da, baiña lagunak beste joera batekuak die. Ik. jokéra.
jokabíde, jokabidía. (c). izena. Jokaera, portaera.   Actuación, comportamiento. Etxat bape gustau zure jokabidia.
jokátu. 1. jokátu. (a). du aditza. Jugar. Gaur ederki jokatu dau Zezeagak./ Jokatukou kartetan? Ik. jolas eiñ. 2. jokatu. (a). du aditza. Apostar. Ogei milla duro jokatu zittuan Retegiñ alde./ Nai dozuna jokatukotsut. 3. jokatu. (b). du aditza. Obrar, actuar. Jefiak eztau garbi jokatu langiliekin./ Aiuntamentuak beste modu batera jokatu bia zeban auzo-alkatien kontuan.
jokéra, jokería. (c). izena. Joera.   Tendencia, sobre todo a ir a determinados lugares. Elgetarrak Eibarrerako jokeria dauke./ Arando tabernarako jokera aundixa dauka Inaziok. Joera eta jokera, biak entzun daitezke, testuinguru berdintsuetan. Ik. joéra.
jóku, -o, jokúa. (b). izena. Juego. Bere esanahi guztietan. Ez bada zehazten, karta-jokoa ulertzen da, edota, testuinguruagatik, diru-apostua. Gurasuetatik puxkat ia jabe inddakuak, pa, arek jokora./ Jokoko diruak, kandelian diruak. Jokoko baratua, ta epa. Hil. Jokua ezta errenta, obe kapoia erreta. (d). esaera. Jokuaren kontrako esaera. Jokua ezta errenta, obe kapoia erreta. jokúan. (b). adberbioa. A cartas. Urtero eitten dou jokuan Gabonetan./ Jokuan diardue jota sua.
jokulári. JOKALARI. 1. jokulari, jokularíxa. (b). izena. Jugador de cartas. Jokulari amorratua da Antoni./ Egundo ez naiz izan jokalarixa. (SM Zirik). 2. jokulari, jokularíxa. (b). izena. JOKALARI. Frontoian, idi-probetan etab. dirua jokatu zalea.   Aficionado a las apuestas. Jokularixa danak bajakik kubritzen.
jokú-pálanka, jokú-pálankia. (d). izena. Palanka-jokoan jaurtitzen zen burdinazko barra. Ik. palánka-jóku.
jólas, jolása. (a). izena. Diversión, recreo, deporte, juego. Jolasa besterik eztaukazue zuek. Jokatu galtzaileak eta irabazleak daudenean egiten da (fubolean, pelotan, kartetan...) eta jolas eiñ edo jolastu, ostera, lehiaketarik ez denean (soka-saltoan, bale-baleka, itxu-itxuka...). Adinekoek ia inoiz ez darabilte jolastu hitza, jolas eiñ edo jolasian ibilli baizik. jolas eiñ. (a). du aditza. Jugar a un juego no competitivo. Oin jolas eiñ, da gero lanera. jolaseráko gógo, jolaseráko gogúa. 1. jolaserako gogo, jolaserako gogua. (b). Ganas de jugar. Gaur umiak ez dauke jolaserako gogoik. 2. jolaserako gogo, jolaserako gogúa. (c). Amodio edo sexu jolaserako gogoa. Zer, neska, jolaserako goguakin, ala? . jolasían ibílli, járdun. (a). JOLASÍAN JÁRDUN. Jugar. Jolasian dabitz umiak.
jolasáldi, jolasaldíxa. (b). izena. Jolas saioa. Zelako jolasaldixa ein ddaben alkarrekin neska-mutikuak. komentario 1
jolasgúra, jolasguría. (c). izena. Jolaserako gogoa. Katu onek dauka jolasguria!
jolastu. (a). du aditza. Jugar a un juego no competitivo. Jolastukou sokasaltuan? Adinekoek gutxi erabilia. Ik. jólas.
jolín!. JOLÉ!, JOPÉ!, JOPELAS! . Ik. jodé!.
jóño!. (c). interjekzioa. (eufemismoa.) Koño!-ren eufemismoa. Parian da, geratu ta: Joño, Sabastien, joño Sabastien. Ez zindduazen ezautzen. Hil.
jórnal, jornála. (c). izena. Soldata.   Salario; antiguamente, paga de un día; ahora, de un mes. Sasoi artan durua zuan eguneko jornala./ Jornal ona irabaziko dau orrek. Sin. egun-sari. Ik. kíntzena. jornalían. (c). adberbioa. Egunean hainbesteko bat irabaziz.   Al jornal. Akordatzen aiz zela ibili giñan fabrikan jornalian?
jornaléro. komentario 1 1. jornalero, jornalerúa. (c). izena. Soldata baten truke beste baserri batean lan egiten duena, eta normalean bere etxera erretiratzen dena.   Jornalero. Markiko Tomas jornalero ibiltzen zan. 2. jornalero, jornalerúa. (c). izena. Adineko askok langile zentzuan darabil.   Asalariado, para muchas personas mayores. Eun jornalerotik gora dabitz fabrika orretan.
jornára. 1. jornara, jornaría. (c). izena. Jornada. Burdikada, normalean, baina baita astokada, bizkarkada, etab.   Se dice de cada carga que se acarrea tanto en en el carro, como en burro, como al hombro. Atzo iru jornara garo ekarri giñuzen./ Zelaittik jornariakin natorrela astua ipursaltoka asi jatan. 2. jornara, jornaría. (c). izena. Inoiz mozkorragatik ere entzun izan da. Atzo jornara edarra karriau giñuan.