Hiztegia

A | B | C | D | E | F | G | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | X | Z
lurrústel
maats-ále
lurrústel, lurrustéla. (c). izena. Materia organiko ustel asko, orbela, satsa eta abar duen lurra. Ona orturako.   Tierra que contiene mucho humus, estiércol, etc. Ekarrizu florerotarako lurrustel puxkat. Ik. zádor.
lurtári, lurtaríxa. (c). izena. Lurra kamioiz garraiatzen duena. Gau eta egun dabitz atzera eta aurrera lurtarixok autopistia asi zanetik. Sin. lurtári.
lur-txitxára, lur-txitxaría. (c). izena. Lombriz de tierra. Ik. txitxára.
lústre, lústria. (b). izena. Betún para los zapatos. Noiztik etxatsu emon lustreik zapatei? komentario 1 Sin. betun.
lúto, lútua. (b). izena. Familia arteko bat hil ondoren urtebetean edo bian eraman behar zen dolua eta jantzia.   Luto. Gizona ero seme-alabaren bat il ezkero bi urtian eruan biar izate zuan lutua. LUTUA ERUAN. Ik. lúto érdi.
lúto érdi, lúto erdíxa. (c). izena. MEDIÓ-LÚTO, -UA. Senide zuzen bat hil eta handik urtebetera, bigarren urte osoan, jazten zen lutoa.   Medio luto. Medio-lutua eruate zuan lenao. Zurixa ta beltza ero grisa konbinauta. Lenengo bel-beltz ibiltze zuan urtebetian da gero medio-lutua eruate zuan. Klem. Ik. lúto.
luzagárri, luzagarríxa. (c). izena. Zerbait luzatzeko balio duena, luzagailua.   Alargador. Egur au ezta aillegatzen da luzagarri bat ipiñikotsau.
luzápen, luzapéna. (c). izena. Luzaketa.   Dilación, demora. Ondo pagaukoskula baiña lana luzapenik barik akabatzeko kondiziñuakin.
luzáro. (c). adberbioa. LUZÉRO, LUZÁRUAN, LUZÉRUAN. Denbora luzez.   Durante largo tiempo. Luzaro nago zure zaiñ. Eibarren bizi izen zan luzero. Eli./ Luzaruan egon die argi barik.
luzátu. (b). da-du aditza. LUZÉTU. 1. luzatu. (b). da-du aditza. LUZETU. Luzetu.   Alargar(se) tanto en el tiempo como en el espacio, estirar. Matrikulatzeko plazua luzatu ein ddabe./ Guazen kanpora ankak luzatzera./ Eguna luzatzen asitta dago. Biak entzuten dira, baina pertsona handi egiteari buruz LUZETU gehiago, eta denborari buruz LUZATU. Zela luzetu dan zuen mutikua. 2. luzatu. (d). da-du aditza. Erraminta baten ahoari, altzairatu ondoren, mailukarekin forma eman. Beiñ pegaitten danian ba geo aiketa aixkorian formia emun arte, aiketa luzetu arte, ta gero azkenian desteran. Jen.
lúze, luzía. (a). adjektiboa. Largo, -a (tanto en espacio como en tiempo). Egun luzia gaurkua./ Luzegixa da makilla au. 2 komentario lúze irítzitta égon. (c). esapidea. Norbaiten edo zerbaiten zain urduri edo aspertuta egon asko berandutzen delako. Etxera noia, oiñezkero ama luze iritzitta egongo da ta./ Etorri za? Luze iritzitta genden ia. lúze izan. (c). da aditza. Medir de largo. Uberako frontoia ogei metro da luze eta bost zabal. lúze jausi. (c). esapidea. LUZE BOTA, EGON. Pertsona bat lurrera jausi, bota, edo etzanda lurrean egon. Zuri-zuri jarri zuan eta luze jausi zuan danon aurrian./ Muturreko bat emon da luze jausi zuan./ An jeuan elizpian luze, lo-korrosa baten. lúze joan. (c). esapidea. Denbora asko iraun. Gaurko juntia luze joango da ta ez nere zaiñ egon./ Udan basarrixan egunak luze joaten die. luzéra. (c). adberbioa. A largo tiempo. HIESak eztau derrepente iltzen baiña luzera bai./ Oinddio ondo gabittz baiña eztakitt luzera ze pasauko dan. luzeráko. (b). adberbioa. Denbora askorako. Uste dot luzerako izango dala gaurko afaixa./ Arnasia estutzen asi jako eta ointxe ezta luzerako. lúzetara. (b). adberbioa. A lo largo, longitudinalmente. Frontoian mutikuak luzetara jokatu biarrian zabaletara jokatzen zeben./ Eztakitt erretratua luzetara ala zabaletara etara. Ant. zábaletara. luzían. (c). adberbioa. Luzeeraz.   De largo. Luzian etxuat esaten, baiña zabalian Bergako frontoia beste badala... matxinkalaiña baiño luziaua. (d). esapidea. (Oñati) "Se dice de una raíz larga que no se puede sacar." (Izag Oñ).
luzéera, luzéeria. (b). izena. Largura. Mai onek luzeera aundigixa dauka onako./ Metro bete da luzeeran da erdi zabaleran. komentario 1
luzénka, luzenkía. (c). adjektiboa. LUXÉNKA, LUZEXKA. Alargado, -a. Rugbyko baloia ezta borobilla luzenkia baiño./ Mendia baiño ostro zorrotxauakin, luxenkia, mendafiña. Don.
luzero, luzeruan. Ik. luzáro.
luzídu. 1. luzídu. (b). du aditza. Lucir(se). Armaixo orrek eztau bape luzitzen baztar orretan./ Gaur luzidu biakozu soiñeko barrixa./ Familixa guztian aurrian majo luzidu zan. 2. luzídu. (d). du aditza. Igeltseroak azken ikutua eman paretari planaz eta eskaiolaz.   Enlucir paredes. Planiau igeltsuaz egiten da eta luzidu eskaiolaz. Azkar ibili beharra omen dago luzitzen, eskaiola berehala gogortzen delako. Ik. sarpíau, rasíau. 3. luzidu, luzidúa. (d). izena. El enlucido de paredes. Luzidua emutia bakarrik falta jat.
máasti, máastixa. (b). izena. Viñedo. Len basarri askotan zan maastixa. Azen.: maásti ere bai.
maastordo, maastordua. (d). izena. Mahats-mordoa.   Racimo de uvas. Sin. maats-kórda.
© Jaione Isazelaia
© Jaione Isazelaia
máats, maátsa. (a). izena. . Vitis vinifera. Uva. /a/ ahoskatzen da garbi-garbi. maátsa batu. (a). Vendimiar. Ik. maáts-bátze. maátsa erabilli. (c). esapidea. MAÁTSA IBILLI, EUKI, IZAN. Negozio handia izan. Taberna orrek dabill aspaldixan maatsa./ Trena kentzia Vergaresandako izan zan maatsa. maatsa zapaldu. (c). aditza. Prensar la uva. zapáldu. (a). du aditza. Pisar, aplastar.