Hiztegia

A | B | C | D | E | F | G | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | X | Z
makakorróe, -i, makakorróia. (d). izena. Ganaduaren orroe izutia.   "Rugido de buey azorado." (Azkue). Zulora jausi zanian zuen beixak etaratzen jittuan makakorroiak./ Makakorroia dok e, ganauak estuasun baten, burrukan dabitzenian, ero matxorratutakuak eren kasa, jartzeittuk ola makakorroe baten, miña etarata; zezenak e korrida-plazan eltzeko amorruan dagonian eitten dabena. Don. komentario 1
mákal. 1. makal, makála. (a). adjektiboa. Débil, de poca fuerza, flojo, -a. Mutikotan neu nintzan burrukan makalena. makála egon. (c). esapidea. MAKÁLA IBILLI. Harro egon. Txal-diruak kobrauta, makala zeuan Andres. makála izan. (b). esapidea. (adierazkorra.) Ederra izan. Iñoi esan biarra dauka, makala da ba bera. makalik ibili. (c). esapidea. Gaixo antzean ibili. Gure ama aspaldi ontan makalik dabill. suerte makala ez izan. (a). esapidea. Suerte ona izan. 2. makal, makála. (d). izena. . Chopo. Ik. txópo.
makaláldi, makalaldíxa. (b). izena. Makal dagoeneko aldia.   Temporada de debilidad. Operau ondorian makalaldi luzia izan zeban.
makáldu. (b). da-du aditza. Debilitar(se). Sikute onekin makaldu ein ddie ortuko landarak.
makáluna, -e,, makálunia. (c). izena. Zerbait makal edo ahul dagoneko tokia. Sokia makalune batetik apurtu zan. Irudizko zentzuan ere bai: Beti familixako makalunia topatzen ibiltzen zien aberatsak terrenuak merke erosteko. komentario 1
mákatz. 1. makatz, makátza. (b). izena. MÁKATX. Madari txertaka, madari txiki eta gozoak ematen dituena.   Peral sin injertar y también su fruta. Makiña bat makatz jaten gontsan etxe aurreko makatzai./ Orduan etortzen zien Bizkaittik madarixekin, makatxak saltzera. Cel. Arbolari makatz-arbola ere bai. 2. makatz, makátza. (a). izena. (Leintz) Madaria. 3. makatz, makátza. (c). izena. Mentatu gabeko arbola.   Arbol bravío, no injertado. [Zumarra], bere sasoian botata, muebletaako be loratsua izaten dok, gaztaiñian makatzan modura eitxeok orrek. Sebas. Ik. gaztaiña-makatz, sagar-mákatz.
makéra. 1. makera, makería. (d). izena. Doblatzen den makila.   Palo flexible. Makeria, uztarrixai gaiñian be bai. Zakua betetzeko arua eitten zan zigorrakin. Don. 2. makera, makerak. (d). izena. Burtarasetan sartzen diren oholak, gurpilek jasotzen duten lokatza errailetatik ardatzera joan ez dadin. Makerak, bai. Burdixak zeukan lokatzaik juan eztein barru aldera. Ol batzuk izeten zien, emendik onara egur oker batzukin, eta zulotan sartzen zien alde banatan. Jul. 3. makera, makería. (d). adjektiboa. (Leintz) "Ganado vacuno de difícil manejar." (Aran Gatz) 4. makera, makería. (d). adjektiboa. (Leintz) "Mujer rebelde y gruñona. Aukeria daukak aukeria, tokauko jak makeria.
máketo, máketua. (c). izena. Maqueto. Decíase de los emigrantes con cierto desprecio. Azkenian maketo batekin ezkondu zuan./ Gaurko gaztiak eztabe maketo berbia ezautzen. komentario 1 Ik. pillo.
máki, mákixa(k). izena. Gerra ostetxoan batean bestean sortu ziren basagerlariak.   Maquis. Asturias aldian jeuken inddarra makixak. Bada Bergaran "Makixa" ezizena duen familia bat.
mákilla. 1. mákilla, mákillia. (a). izena. Palo. Mutikotan geuk eruaten gontsan makillia maixuai. mákillia merezi. (c). esapidea. MÁKILLIA ARTU. Makilakadak, zigorra, merezi, hartu. Gaur goizaldera zarataka ibilli dienak makillia merezi dabe./ Kontuz ezpazabitz makillia artukozu. 2. mákilla, mákillia. (b). izena. Eskuleku zuzena duen bastoia.   Bastón, palo. Makillia artu ta ferixara joaten zan. Eskuleku bihurra duenari bastoe edo katxaba.
makilla-dantza, makilla-dantzia. izena. "Makillegaz egitten dan euskal-dantzia." (SB Eibetno).
makillakára, makillakaría. (a). izena. Makila kolpea. Makillakaria emon jao katuai. komentario 1
makilla-sálda, makilla-saldía. (c). izena. Zurra, paliza, golpes. Lit.: "caldo de palo" Etxera aillegatziaz bat aittak makilla-saldia emon zotsan./ Barzelona-Atletik partiduan makilla-saldia egon zan.
mákina. MAKIÑA. 1. mákina, mákinia. (a). izena. MAKIÑA. Máquina. 2. mákina, mákinia. (d). izena. Gurdiaren draga mekanikoa.   Freno mecánico del carro. Makiniai olixua ein bia jako, gogortuta dago ta. 3. mákina, mákinia. (d). izena. Pareta-erlojuaren mekanismoa.   La máquina del reloj de pared. Erlojua zerenak janda dao baiña oinddio makina barri-barrixa dauka.
makineta, makinetia. (d). izena. Ehundegiaren pieza.
makinetxe, makinetxia. (c). izena. (Leintz) Indarretxea.   Central hidroeléctrica. Sin. indarrétxe.
mákiña bat. (b). zenbatzailea. (adierazkorra.) MAJIÑA BAT (ANTZ.). . Asko eta asko.   Cuántos. Makiña bat badago lan barik. mákiñatxo bat. (c). (adierazkorra.) "Makiña bat" indartuta. Makiñatxo bat nagi bizi dok gure kontura.
makiñetako, makiñetakua. izena. (Eibar) Obrero de máquinas.
makotu. (d). aditza. (Oñati) Kakotu.  "Encorvar, sacar curva (v. gr. al mango del bastón). Makotuta: rendido, agotado de cansancio." (Izag Oñ).
mákur. komentario 1 1. makur. Honako esapidearen estiloko forma adberbialetan bakarrik entzun ohi da. mákur-mákur éindda. (c). esapidea. Makurtuta. Auto ostian makur-makur eindda egon giñan tiruak ixildu arte. Sin. makurtuta. 2. makur. Ik. adármakur. 3. makur, makurra. izena. (Eibar) "Herramienta especial del culatero." (SB Eibetno)