Hiztegia

A | B | C | D | E | F | G | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | X | Z
líbre
línea
líbre. 1. libre. (a). adberbioa. Libre, en libertad. Oiñ libre zare nai dozuna eitteko./ Ze uste dau, dana libre dala, ala? libre egon. aditza. LIBRE IZAN, EUKI. Oztoporik ez izan, etab. Libre geunkan nai giñuanian sarzeko./ Libre dago bidia. adj. gisa gutxi erabilia: Erri libria nai giñuke izan. 2. líbre, líbria. (c). adjektiboa. Mugimendu libre eta malgukoa.   De movimientos airosos y libres. Oso pelotari libria da./ Lepoalde au eztaukat bape libria. Ik. lotu. léku líbre, léku líbria. (c). Kanpoko leku zabala, etxeek edo beste zerbaitek estutzen ez duena. Ejerzito aundixak leku librian nai izaten dabe burrukia ta ez basuan./ Zaldixai leku libria gustatzen jako. líbrian. (c). adberbioa. Lotu gabe kanpoan (abereak). Beixak librian eukitzeittue uda guztian./ Txakurrei librian gustatzen jakue. Ik. pixú líbrian.
líburu, líburua. (a). izena. Libro. Bazen Uberan familia bat LÍBIRU esaten ziona.
libúrukote, libúrukotia. (c). izena. Liburu handia eta lodia. Egundoko liburukotia da UZEIko dikzionarixua.
líjer, lijérra. (b). adjektiboa. Ligero, no de peso sino de movimiento, de articulaciones. Bizikeleta au oso lijerra da./ Anka lijerrak dauzkazu. Bizikleta pisu gutxikoa balitz ariñ esango litzateke. Ant. sor, eta ez astun. Ant. sor.
lijértu. (c). da-du aditza. Lijer bihurtu.   Volver(se) ligero de articulaciones. Olixua botata lijertzen da kataia./ Masaje bat artu biarrian nago, ia lijertzen jatan bixkarralde au. Ant. sórtu.
líka. 1. lika, likía. (c). izena. Liga, especie de cola para coger pajaritos. Badie txori koittauak likiakin arrapatzen dittuenak. 2. lika, likía. (d). adjektiboa. Likina, itsaskorra.   Se usa para calificar toda materia pegajosa o viscosa. Iztarrak depilatzekua alako gauza lika bat da. Ik. líkiñ. líka-líka éindda. (c). adberbioa. LIKÁTUTA. Itsaskor, gauza likinen batez zikinduta, eskuak batez ere.   Pegajoso, referiéndose a las manos, principalmente. Bietzak lika-lika eindda geldittu jat elauakin./ Sardaua jausi jat eta eskuak likatuta dauzkat.
líkiñ, likíña. (d). adjektiboa. Viscoso. Eztakik ze dan Benedictine? Alako erari likiñ bat. Ik. lika.
© Jaione Isazelaia
© Ezezaguna
lilíxo, lilixúa. (c). izena. . LILIXO ZURI. lilium candidum. Azucena. San Juan sortan jarri ohi zen.
líma, limía. (a). izena. Lima. Limiakin jaixozu puxkat eta sartuko da. LIMÁN. Limaketa lanean. Ori Cometsa-n ibilli zuan liman.
lima-auts, lima-autsa. (c). Sin. karraska-auts.
lima-kerten, lima-kertena. izena. Mango de lima.
limako. (Eibar) "Maestro de lima. Armerixan limako maixuari limakua esaten jakon." (SB Eibetno).
lima-pikari, lima-pikarixa. (Eibar) LIMA-PIKATZAILLE. Picador de limas.
limari, limarixa. izena. (Eibar) Limador, ajustador.
limáu. (b). du aditza. Limar.
limóe, -i, limóia. (a). izena. Citrus limon. Limón.
limói-ur, limoi-úra. (b). izena. Zumo de limón. Katarruandako, limoi-ura eztixakin.
limonáda, limonadía. (c). izena. Gaseosa. Len gaseosiai limonadia esate jakon.
limósna, limosnía. (b). izena. Limosna.
linbo. 1. línbo, línbua. (c). izena. Bataiatu gabeak hildakoan joaten omen ziren lekua.   Limbo. 2. linbo, linbue. (Leintz) Haur bataiatu gabeak lurperatzen ziren lekua, "kapillako itxugiñan azpixan." (Aran Gatz).