Hiztegia

A | B | C | D | E | F | G | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | X | Z
atzerabíde, atzerabidía. (d). izena. Eragozpena.   Obstáculo. Belaxe eingoittugu zure papelak eta atzerabiden bat bada, abixaukotsugu.
átzeraka. (b). adberbioa. Retrocediendo. Aurreraka joan biarrian atzeraka goiaz. Ik. átzeruzka. astua atzeraka baiño terkuaua izan. (b). esapidea. Oso tematia izan.
atzerakára. 1. atzerakára, atzerakaría. (b). izena. Retroceso. Atzerakara izugarrixa ein ddau gure errixak aspaldixan. 2. atzerakára, atzerakaría. (b). izena. Higuina.   Repeluzno. Aren kuartuan sartziak atzerakaria emoten dau. Atzerakaria emon, batez ere.
atzerátu. 1. atzerátu. (b). da-du aditza. Retrasar(se), atrasar(se). Erloju au oso atzeratuta dabill. Atzeratu ein ddabe jaialdixa. 2. atzerátu. (b). du aditza. Gauza bat atzerago eraman. Atzeratu mai orrek. 3. atzerátu. (c). du aditza. Atzera eragin.   Desanimar. Egualdixak jente asko atzeratu dau./ Aura eleuke atzeratuko ezta gerriak pe. 4. atzerátu. (b). du aditza. Pelotan, atzera bota pelota.   Retrasar la pelota. Pelotia geixao atzeratu biok. 5. atzerátu, atzeratúa. (b). adjektiboa. Atrasado, -a. Oso paraje atzeratuak dare Galizian. 6. atzerátu, atzeratúa. (b). adjektiboa. Retrasado, -a mental. Orrek semia dauka atzeratu xamarra. Ik. átzera.
átzeruzka. (b). adberbioa. Atzeranzka.   Hacia atrás, retrocediendo. Asi zan autua atzeruzka ta etzan geldittu arbolia jo arte. Ik. átzeraka.
atzesku, atzeskua. "Aurresku edo esku-dantzako azkenengo dantzarixa." (SB Eibetno). Ik. aurrésku.
atzeskulari, atzeskularixa. "Sokadantzako azken dantzarixa." (SB Eibetno).
atzo. (a). adberbioa. Ayer. atzó goizían, atzó eguardixan, atzó atsaldian, atzo gabían... atzo goizekúa ez izan. (c). esapidea. Aspaldikoa izan. Orrek izangoittu onezkero berrogetamar urte. Ori beroi be ezta atzo goizekua.
au. (a). izenordaina. Hau.   Este. au be badogu!. (c). esapidea. Atsekabea adierazten duen expresioa. Oiñ au be badogu? Besteik etxakun falta! au da au!. (c). esapidea. AUXE DOK OIXE!. Expresíones que denotan enfado o malestar. Auxe dok auxe! Txorixak arto guztiak jan.
au-au. (haur hizkera.) Txakurra, haur hizkeran. Guazen amendik, au-au dator eta. (AAG Eibes)