V

A · B · C · CH · D · E · F · G · H · I · J · K · L · LL · M · N · O · P · Q · R · S · T · U · V · Y · Z
vaca: bei, mu · de raza pirenáica: beigorri, pirenaika · montaraz: basaganau, larrebei, basabei, erribei · de leche: esnebei · aficionada a escapar de los cercados: zorakari · voz de llamada: toz
vacación: bakaziño, opor
vaccinium myrtillus: abixa; arándano
vaciar: ustu; kinkiña jo
vacío: uts; utsik · espacio vacio: utsuna
vacuna: bakuna
vado: pasai, arpauso
vagabundo: arlote
vagancia: arlotekerixa, nagikerixa · estar en la: golpe zorrik jo ez, potrojorran egon, titijorran egon
vagina de vaca: txuringa
vago: nagi, alper, zuri, arlote, fardel · volverse: alpertu, nagittu
vahído: buruko zoro
vaho: lurrun, lauso
vaina: leka, zeruka; zorro
vaivén: baiben, kilikolo
vajilla: ontzi, janontzi
valer: balio izan; balixau, manejau · no vale!: pido!
valía: balixo
válido, -a: gauza dana
valioso, -a: balixo aundiko, baliente
valor: balixo, balore · hace falta valor: odola bia da, baloria bia da · tener valor: baloria euki, potruak euki
valle: baillara, barranko · valle estrecho: mendiarte
vamos!: tira!
vanidad: arrokerixa, aundikerixa, aundinai, aundiuste
vanidoso, -a: arro, arroputz, arrosko, aundiusteko, aundinai #azian barrenengo ostrua ez izan
vano, -a: iritzi, buruiritzi
vapor: lurrun · vapor que despide el rio: errekaize
vaporoso: arro
vara: makila, bara · de medir: kana · media vara: kanerdi · vara larga: aga, zardai · vara par azotar: zigor, zibitta
varicela: astanaparri
varilla de paraguas: ballena
varón: gizakume, gizonezko
vasco, -a: euskaldun · vasco de Iparralde: frantzes-euskaldun
Vasconia: Euskal Herri
vasija: topiñ
vaso: baso
vástago: kimu, puja
vecindad, relación de: auzotasun
vecindario: auzo
vecino, -a: auzo, auzoko, alboko, aldeko, etxekon · vecino más próximo: auzoik urren
vega: madura
vegetación abundante y desordenada: anabasa
veinte: ogei · más de veinte: ogetaka
vejez: zartzaro, zardade #zartzarua, bigarren umealdixa
vejiga: puxika, txixa-puxika
vela: kandela
veleidades, llenarse de: aiziak euki, artu, aiziekin ibili
velilla: argizai
velocidad: abixada, belozidade
velorio: gaubela
vellorita: san jose lora, udalora
vena: zan · venas y sebo de la carne: giri · vena de agua: zan
venada: txabetada, kasketaldi · venada gamberroide: kaskajoaldi, kasketaldi
vencejo: abioi, beltxijoe, egabera baltz
vencer: irabazi, nausittu; benzidu · el carro hacia atrás: txutxurrutxu egin
vendaval: aize aundi, bendebal
vendedor, -a: saltzaille · de flores: loradun, lora-saltzaille · de pescado: arraindun, pescatero
vender: saldu · vender en vivo una res: bizipixura saldu · vender o comprar a ojo: begira saldu edo erosi · vender por la vista: itxurara saldu
vendimia: maats-batze
vendimiar: maatsa batu
venga!: tira!, benga!
venganza: bengaizu, bengantza
vengar: bengau
venida: etorrera
venir: etorri
venoso: zantsu
venta: benta · en venta: salgai, bentan, saltzeko
ventana: bentana
ventanuco: saietera, leixo
ventilar: oriau
ventolera: kasket, kasketaldi · dar la: kasketak emon
ventosidades: aiziak
ventoso: aizetsu · lugar: aizeleku
Venus: Goizizar, Artizar
ver: ikusi · cosas dignas de verse: zerikusi, ikusmira · viendo, curioseando: ikusmiran · verlas moradas: beltzak ikusi, beltzak pasau, elorrixo ikusi · a ver: ia, aber · a ver pues: aber ba · aver si: aber gero
veraneante: beraneante
veranear: beraneau
veraneo: beraneo
verano: uda
verbal: berbazko
verbascum thapsum: txixa bedar; gordolobo
verbena: berbena; berbena bedar
verdad: egi · a decir verdad: egixa esan · de veras, de verdad: benetan, bene-benetan, serixo #egi utsa eta ogi utsa bixak gauza sikuak
verdaderamente: benetan
verde: berde
verdel: berdel
verderón: berdeloi (txoria)
verdugo: borrero
verduzco: berdexka, berderako
verga: buztan · de toro: zill, irizil
vergonzante: lotsagarri
vergüenza: lotsa, lotsari · motivo de: lotsakizun #poca verguenza: lotsia etxostian
verraco: apo, txarrapo
verruga: garitxu, enor
versado, -a: aittu, entendidu
verso: bertso · hoja impresa con versos: bertso-papel, kanta-papel
vertiente: mendi-egal, mendi-espalda
vesícula: biozdun
vestido: jantzi, erropa, soiñerropa · de mujer: soiñeko · de danza: pospolin-jantzi
vestigio: arrasto, aztarren
vestimenta: jantzi, jazkera
vestirse: jantzi · vestirse y acicalarse: gertau · vestirse elegantemente: dotore jantzi, pintxo-pintxo jantzi
vestuario: erropaketa, jantzi
veta: beta, izpi, zan · de piedra: arri-beta · de madera: ari, egur-zan · cortar siguiendo las vetas: betara ebagi · contra el sentido de las vetas: kontrabeta
vete!: Ik. ir
veterinario: betenaixo
vez: aldi, bider; takara · vez anterior: oiñurrengo · de vez en cuando: beti be, noizian bein, noiz ero noiz, beiñ ero beiñ, lantzian beiñ · en vez de: partez, ordez · por una vez: beingoz; beinguagatik · una vez: bein · a veces: batzutan · muchas veces: sarri · pocas veces: gutxittan · de una vez para siempre: beingoz
veza: txidar, zalga (bot.)
vía de tren: trenbide · vía láctea: santiago bide
viaje: biaje, ibillaldi; jornara · viaje de ida: aruzko, juera · viaje de vuelta: onuzko · en el viaje de vuelta: onuzkuan · viaje de ida y vuelta: atzera-aurrera · viaje baldío: alper-biaje, alper-ibillera
viandante: bidezko
viático: elizakuak
víbora: subagorri, bibora, suba-bibora
vibración: dardara
vicia faba (subs. sativa): bababeltz; haba
vicia sativa: txidar; veza, arveja
vicia sp.: zalga
viciarse: biziau, etzegittu
vicio: bizio · de la madera: tema, bizio
vicioso, -a: bizioso, -a
vida: bizi, bizitza, bizimodu; izate
viejo, -a: zar, agura, agurazar (g), atso (e) #zarrei bixkor ibiltzeko eta gaztiei geldi egoteko esatia, berdin da · volverse: zaartu, aguratu, atsotu, narrastu
viento: aize · viento ligero: aide · golpe de: aize-bolara empezar a correr viento: aizia etara · viento que anuncia lluvia: euri-aize · que anuncia nieve: edur-aize · pugna de vientos: aize-burruka · muy frio: aizegorri, matakabras aize, amillan · seco y frío: gose-aize · marino: itsas-aize · del norte: ipar aize, ipar; idulentzia-aize · del noreste: frantzia ipar · del noroeste: norde, ipar-mendebal · del oeste: gaillego aize, anboto aize; mendebal, mendebal aize · del sur: egoe, egoaize, gaztelegoe · del sureste: napar-egoe, naparraize · del suroeste: atxbittarte-aize
vientre: tripa
viernes: bariku, eguakitz #euakitzeko trunboia berrogei eguneko eurixa
viga: abe · viga poco gruesa: aga · viga intermediaria: alboaga · espacio entre vigas: poste-bittarte, abelarte, tramu
vigilia: bijilixa
vigor: sasoi, adore
vileza: doilorkerixa, zapokerixa
vilipendiar: kakatara bota
villancico: gabon-kantu
vinatero: ardaudun
vino: ardao · tinto: ardao beltz · claro: ardao gorri · blanco: ardao zuri · dulce: ardao gozo · de calidad: eskillarapeko · del año: urteko ardao
viñedo: maasti
virgen: amabirjiña; birjiña · ser virgen una mujer: birguan egon · día de la Virgen de agosto: Andramari egun · virgen de septiembre (Arantzazu, Arrate): Amabirjiña Agorreko · virgen de octubre (Pilarica): Amabirjiña Garotako, Pilarika eguna · aparecerse la virgen: amabirjiñia urten · cara de virgen: amabirjiña arpegi
virginidad, mujer que ha perdido: errekan pasautakua
virgo: birgo
virtud: birtute
viruela: naparri · viruela loca, varicela: astanaparri
viruta: txiribiri, biruta, txirlora · viruta metálica: aleka
vísceras: barru, tripa
viscoso, -a: birin, lika, likiñ
viscum album: migura, biguri; muérdago
visión engañosa: begittanziño
visita: bisitta · visita corta: sartu-urten · hacer una visita rápida: kuku bat egin, sartu-urten bat egin
visitante: bisittari
visitar: bisittia egin, buelta bat egin
víspera: bezpera · vísperas: bezperak
vista: bista · a la vista: agirixan, bistan
vistazo: begiratu
vitis vinifera: maats; uva
viudo, -a: alargun
viva!: aupa!
vivacidad, viveza: bizittasun
vivaracho, -a: bizistura
vivero: mintei, semillara
vivienda: etxebizitza, bizitza, abitaziño · vivienda contigüa: besteko, etxekon · vivienda próxima: aldeko
vivir: bizi · vivir a cuenta de otros: iñon lepotik bizi · vivir en la inopia: ur gaiñeko bitsetan bizi, esnebitsetan bizi · vivir como un señor: don egon, bizi
vivo: bizi, bizkor
vizcaino, -a: bizkaittar
vocación: bokaziño
volar: egaran egin · volando: egaran
volcar: iduli, itxuli, bulkau
volea: bolea
voluble: aldakor
voluntad: borondate, nai, gogo
voluntariamente: (bere) gogoz, borondatez · en contra de: gogoz kontra
voluntario, -a: gogozko; boluntarixo
voluntarioso: borondatetsu
volver: bueltau, biurtu
vomitar: gonbittuak bota, txala egin · ganas de: botagura, goralarri, gonbittogura · vomitando: gonbittoka, errebeska
vómito: gonbitto
voraz: salo
vosotros: zuek, zeuek
votación: botaziño
votar: botau
voto: boto
voz: boz · voz ronca: pattar aots · en voz baja: baju
vuelo: egara; egaztara; buelo · vuelo rápido: egaztara
vuelta: buelta; jira, jiramira · dando vueltas: jira eta buelta · vuelta de campana: txilipurdi, aidezko buelta, bueltakanpana, buerda · dando vueltas de: txilipudika, txirrinboletaka
vulva: pospolin, potxolin, turtukiña · vulva de vaca: natura, txuringa
vulvaria: aulamu