E

A · B · C · CH · D · E · F · G · H · I · J · K · L · LL · M · N · O · P · Q · R · S · T · U · V · Y · Z
eccema: berezko
eco: eko
echa: ezarri
echar: bota, jaurti · echar a perder: ondatu, galdu eragin · echar a suertes: zotz egin · echar a volar: egaratu · echar el ojo: begiz jo · echar el mal de ojo: begizkoa bota · echar hojas el árbol: orrittu
edad: edade · que aparenta más: zarremon · menos: gaztemon · entrado en años: edadetu
educación: edukaziño
educar: ezi · al perro: buskan erakutsi
efecto (dar a la bola): burpilla emon, azpijana emon
egoismo: norberana egitia, norberanismo
egoista: berekoi, kalder · obrar egoistamente: norberana egin
eje: ardatz · de carro: burtardatz
ejemplo: ejenplo · por ejenplo: esate baterako, konparaziño batera, konparaziñorako, porejenplo
ejido: egur-baso, egurtza
eléboro verde: bizixo bedar, garitxu-bedar
elección: aukera, elejixa, eskojixa · elecciones: botaziño, elekziño
electricidad: inddar, arginddar, elektrizidade
electricista: argidun · (apodo): Txispas
elegancia: dotoretasun, dotorekerixa
elegante: dotore, apaiñ, galoso #txitxo baiño dotoriago
elegir: aukeratu, elejidu, eskojidu, apartau
elektricidad: elektrizidade, arginddar
elemento: elementu, aparato, arraiñ, ganau
ella, -o: aura, bera · por ello: aaittik, agaittik
embalse: presa
embarazada: aurdun, enbarazada, estaduan, esperuan, ume esperuan, umia eitteko, maletiakin
embellecer: edertu
emborracharse: mozkortu, atxurtu, lafiau, pinplau, txarrittu · un poco: berdinddu, berdoztu, txilibriskau
embrollador, -a: baztar-naastaille
embrollar: naastu, korapillotu, lardastu, lardaskatu
embrollo: naaste, naaste-borraste
embrujar: sorgindu
embrujo: sorginkerixa
embudo: imutu
embustería: enbusterixa
embustero, -a: enbustero
emoción: barruko ikara
empalizada: latesi
empalmarse: tentetu, amabixak jo, Jorjek egunonak emon
empalme entre tejidos: algaiñ
empañar: lurrundu, lausua egin
empapar: ase
empaparse: melatu, busti-busti egin
emparrado: parrape
empate: parra · a uno: bana · a dos: biña
empedernido, -a: porrokatu, perru
empedrado: galtzara, enkatxau
empeine del pie: ankagain, oiñarrazi
empeñarse: alegindu, alegiñak egin, saiatu
empeñista: adoretsu, saiatu
empeño: alegin, enpeñu
empeorar: txartu, txarrera jo
empequeñecer: txikitu, zastartu
empero: berriz, ostera
empezar: asi, ekin · a llover, nevar: abentau, abixau · de cero: barriz-barriz asi
empinado: pike
empinarse: tentetu
empleado, -a: enpliau
emplear: enpliau
emplumarse: lumatu
empotrar: ezarri
empresario, -a: uezaba, taillerdun
empujar: bultza egin · empujar para abajo: sakatu
empujón: bultzara
en balde: alperrik
en serio: benetan
en vano: alperrik
enaltecer: goratu, abonau, ponderau, jaso
enamoramiento, época de: lokaaldi
enamorarse: enamorau
enano: nano
encachado: enkatxau, galtzara
encajar: agokatu
encajonado, sitio: zoko
encalado: etxe-zuritze
encalar: zurittu, etxia zurittu
encaminar: bideratu, moldau
encantador, -a: zoragarri
encapotado: odiatu, laiñotu
encarecer: karutu
encargado, -a: arduradun; kotramaixu, enkargau
encargarse: arduratu
encarnado, -a: gorri
encender: piztu, ixotu, sutu
encía: oi
encina: arte
encinar: artadi, artamendi
encoger: artu · encogerse de frío, miedo: kukutu, sukatutu · encogido de frío, miedo: sukatututa, kukulumixo
encolar: enkolau
enconarse: zittaldu, gaiztotu, minberatu, puzuniau
encontrar: topau, billau · encontrarse: tope egin, trink egin
encorvado, -a: bizkarroker, lepoker
encorvar: makurtu, makotu, kakotu
enchufado, -a: santuartu, begittako
endeble: mirriñ
enderezar: zuzendu
endrina: aran, okantximillo
endrino: sasiokan, aran, okantximillo
endurecer: gogortu
enebro: arabota, ipuru
enemistad: eziñikusi, ikusieziñ
enemistarse: biurtu, biurrittu, muturtu
energía: adore, fundamentu, ganora
enérgico, -a: ganorazko, adoretsu · poco: geldo
enero: enero, ilbeltz
enfadadizo: ipurterre, erretxin, brebe
enfadado: asarre, txinpartak darixola, txitxi baiño asarriao, arpegia kolore barik · estar: suak eta garrak artuta, putzak euki, txakurra egon, gozua jarri
enfadarse: asarretu, sutu, sutan jarri, zapostu, aldrebestu · enfadarse por nada: utsagatik eta putzagatik asarretu
enfado: asarre · expr: arranopola!; baiña baiña!; au da au!; au be badogu!
enfermar: gaixotu
enfermedad: gaixo, gaixotasun, gaitz · del corazón: biotzeko · mental: nerbixotako
enfermero, -a: gaixozain
enfermizo, -a: gaixoti
enfermo, -a: gaixo; gaixorik, makalik; zierokua eginda
enfrentarse: kontra egin, plantau, frente emon
enfriarse: oztu
enfurecerse: suak eta garrak artu
engancharse: katiau
engañador, -a: ziri-sartzaile
engañar: ederra sakatu, engaiñau, zirixa sartu, porrua sartu, larakua sartu
engaño: engaiñu, tranpa, azpijorra
engañoso, -a: tranposo, lapur
engordar: gizendu; mejorau · una res: gozatu
engrasador: leuntzaille
engreído, -a: arro, arroputz, arrosko, buruiritzi
engreimiento: arrokerixa
engreírse: arrotu
engrosar: sendatu
engrudo: engrudu
enhorabuena: zorionak
enjabonar: jabondu
enjambre: erle, erlekume · capturar un enjambre: erlia artu
enjulio: ardatz, subill
enjuto: igar, ximel
enloquecer: zoratu, endregau, burua galdu
enlucido: luzidu
enlucir paredes: luzidu
enmierdar: kakaztu
enmohecer: lizundu
enmudecer: mututu
ennegrecer: beltzittu
enorme: ikaragarri, billurgarri, egundoko, sekulako, demas, demaseko, itzal, kriston, jesukriston, mortal, tremendo, tremendako; katxarro, ...-zar
enplasto: enplasto
enredador: endredadore, endregatzaille
enredar un asunto: kakanaastu
enredo: endregu, kakanaaste, naaste-borraste, saltsa
enriquecerse: aberastu, otxindu
enrojecer: gorrittu
enroscar: kiribilddu
ensalzar: famau, abonau, ponderau, jaso
ensamblar: eztittu, ezkondu
ensanchar: zabaldu, nasaittu
ensangrentar: odoldu
enseguida: bela, belaxe, beriela, derrepente, laster, segittuan, segiduan, aurki, puntuko · no venir enseguida: beinguan ez etorri · onom: da!, di-da!
enseñar: erakutsi
ensordecer: gortu
ensortijado: kiribillau
ensortijamiento: kiribillo
ensortijar: kiribilddu
ensuciar: zikinddu, koipetu, loittu, txarrittu, lanpardiau, lardaskatu · de excremento: kakaztu, zirinddu · facil de: zikinkor
entender: entendidu, konprendidu, aittu, jaso
enterado, -a: enterau, sasijakintsu
enterarse: enterau, jakin
entero: oso; osoik
enterrador: enterradore
enterrar: lurra emon, enterrau
entierro: entierru · entierro de pobre: murmurreko
entonces: orduan · de: orduko · desde: ordutik, arrezkero · hasta: ordurarte
entornar la puerta: batu
entorno: inguru, buelta, jira · del ojo: betondo, begiondo
entrada: sartuera
entrame: entrama
entrante: sartuuna
entrañas: barru · hacer falta: barrua biar
entrar: sartu · en vereda: arrastuan sartu · entrado en años: edadetu
entre: artian
entreabierto: ertiriki
entreabrir: ertiriki · entreabierta (puerta o ventana): txirristuan
entrecejo: begiondo
entrega: entregu
entregar: entregau · entregado a: amorratu, porrokatu
entrelazar: kiribilddu
entrepierna: iztarrarte, anka-urkilla
entresaca: entresaka
entretanto: bixenbittartian
entretener: entretenidu
entretenido: entretenidu
entrometerse: muturra sartu · no te entrometas: eure fraketan kabidu adi
entrometido: autubatzaille
entumecerse un miembro: txindurrittu · de frío: suminddu, ozminddu, alatu
envanecerse: arrotu
envanecida: puxika, putzerroskilla · envanecido: arrosko
envejecer: zaartu · (el hombre): aguratu, agurazartu · (la mujer): atsotu
enverdecer: berdatu
enviar: bialdu
envidia: inbirixa
envidioso, -a: inbirioso, -a
envite: ekiñaldi
envoltorio de mazorca: artamaluta
epidemia: salerixa
época: sasoi, denpora, bolara · del año: urtesasoe · de hambruna: gose-denpora, gosete · de nieve: edur-denpora, edurte · época anterior: -aurre · posterior: -oste · acorde con la época: sasoiko, sasoian sasoikua
equilibrio, en: orekan
equisetum arvense: aixelbuztan; cola de caballo
equivocación: ekibokaziño
equivocarse: ekibokau
era: larraiñ
erección, tener: jaiki, gogortu, tentetu
erecto: tente
ereje: ereje · hacer herejías: erejixak egin
erguido: zutik, zutiñik, tente
erguirse: zutittu, tentetu
erisepela: ixipula
erizo: kirikixo · de castaña: gaztaiña-koskol
ermita: ermintta
erodium cicutarium: lausarda, zan gorri; alfilerillo del pastor
errar: kale egin, uts egin
eructo: aupez, korroskara
esbelto, -a: liraiñ, zerden
escabechina: triskantza, triskaziño
escaldar: garbostu
escalera: eskillara · parte inferior de la: eskillarabarren · parte superior: eskillaraburu · espacio bajo la: eskillarape · peldaño: eskillara-maila
escalofrío: otzikara, ozkirri
escama: eskama
escampado: aterri
escampar: atertu
escándalo: eskandalu, ardailla
escaño: isillu
escapada: eskapada
escapar: iges egin, igesari emon, ospa egin, ankak jaso, trote egin
escape: jarixo
escapo: gara, zill, ziri · de nabo: arbigara · desarrollar el: garatu, zirittu, zilddu
escapulario: eskupleixu, eskupularixo
escarabajo de patata: patata-koko, eskarabajo · de estercolero: kakalardo
escarbar: aztartu
escarcha: zurittasun, antzigar, lanzurda
escarda: jorra, jorraketa · escarda ligera: saraketa · de maíz: artajorra
escardar: jorratu, jorran egin
escardillo: jorrai
escariador: otxabu
escarmentar: eskarmentau
escarmiento: eskarmentu
escarola: eskabola
escasamente: eskax
escasez: eskasidade, urrialdi · de trabajo: lanikez
escaso: urri
escoba: eskoba · de horno: labe-itxuski, labezatar · pasar la: eskobau, eskobia pasau · escobón de brezo: killarreskoba, itxuski · escobilla rústica: ipitta · kiru (bot.)
escocedura: egostura, egostu
escocer: erre
escofina: arraspa, lima-arraspa
escoger: aukeratu, elejidu, eskojidu, apartau
escollo: trango
esconder: gorde, ezkutau
escondido: ezkutu, gorde
escondite: ezkutaleku, gordeleku; gordaillu · al escondite: bale-baleka, pote-poteka, erbietan
escondrijo: ezkutuleku, gordeleku, sakape, zirkinzulo
escopeta: eskupeta · de caza del calibre normal: amabiko aundi · del calibre pequeño: amabiko txiki
escoria: eskoria, eskarbil, zepa
escorpión: lupu, arto-txakur (?)
escote: eskota · a escote: eskotian
escribiente: eskribiente
escribir: eskribidu
escritura: eskrittura
escrúpulos: eskrupulu · tener pocos: narru sendua euki
escrupuloso: estu
escuadra: eskuadra
escudo: armaarri; ontzako
escuela: eskola · pública: erriko eskola · nocturna: gau-eskola
esculpir: landu · esculpido: landua
escupir: txistua bota
ese, -a, -o: ori · por eso: orregatik
esencia: izate
esfera: bola
esforzarse: saiatu, alegindu, alegiñak egin
esfuerzo: egiñal, esfortzu, neke
esguince: zantiratu, kirriska
eslabón: mailla · de cadena: katemailla
esmirriado, -a: ziztriñ, marraskal, mirriñ, zinbrixo
esófago: estegorri
espabilado: argi, bizi, bizkor, espabillau, listo · espabiladillo: tontolisto
espabilar: bizkortu, argittu, espabillau
espacio: una · entre dos lugares o momentos: tarte
espada: ezpata
espalda: bizkar
espaloi: acera
espantadizo, -a: izu, ixuka
espantapájaros: txorimalo
espantar: uxatu · voz para espantar gallinas: uxa!
español: kastillano, español · idioma: erdera
esparabel: salabardo, esparbel
esparcir: zabaldu, sakabanatu
especial: espezial, partikular
especie caballar: zaldi-bior, zaldi-ganau · especie ovina: ardi-ganau
espectáculo: ikuskizun
espejo: espillu
esperantza: esperantza
esperar: etxoin, zaiñ egon · esperando: zaiñ, begira
espesor: sendoera, lodiera
espía: ispixa
espiga: buru · de trigo: galburu · de maiz: artaburu
espigar: burutu; espigau
espiguilla: sopuruku (bot.)
espina: eztaka, arantza · de pescado: azur · dorsal: bizkarrazur, errosaixo
espinaca: espinaka
espinazo: bizkarrazur
espinilla: ankazur; zuldar
espino albar: elorrarantza, elorrarantza zuri · espino negro: elorrarantza beltz, arantza beltz
espinoso: eztakadun
espíritu: espirittu · Espiritu Santo: Espirittu Santu
espolón de ave: espuela
esponjoso, -a: arro, malutz
espontáneamente: berez
esposa: andra
espuerta: banasta · pequeña: banastatxo, lur-banasta · grande: banastaundi, kostalaen · a espuertas: jaurtika, banastaka
espuma: bits
espumadera: espumadera
esquilar: moztu · ovejas: ardixak moztu
esquileo: ardi-mozte
esquina: ertz, eskiña, irutxur
esquirol: eskirol
esquivar: zirku egin
esquivo, -a: ixuka, izu
establo: zaltai, korta, ittoe
estaca: esola, olasi · estaca lateral de carro: taket
estación: estaziño; urtesasoi
estado: kondiziño, egoera; estadu
estafar: jan
estalactita: garranga, kandela
estalagmita: garranga, kandela
estampado: zirriborrau
estancia: egonaldi
estante: apal, balda, arasa
estaño: estaiñu
estar: egon · estar en: izan · estar en paz: enpas egon · el estar: egona
estatus: -tasun: · de hijo: semetasun · de vecino: auzotasun
este: au
este: sortalde
estercolamiento: sasketa, zimaurketa
estercolar: sastu
estercolero: saspilla
estereo: esterio
estéril: antzu · volverse: antzutu, ekaiztu
estiércol: sats, zimaur · acarreo de: satseta
estima, estimación: estimaziño
estimado: estimau · tener en estima: estimau euki, saltzeko ez euki
estimulante: bizigarri
estirar: tiratu, tira egin · los brazos: nagixak etara
estirón: tirakara
estómago: urdaill, estomagu
estopa: kerru · estopa baja: karraska
estorbar: traba egin
estorbo: traba
estornino: arabazozo
estornudo: doministiku
estrada: estata
estrechamiento: estuuna
estrecho, -a: estu, bedar, melar
estrella: izar · estrella polar: izargeldi · llenarse el cielo de: izarratu
estrellado: izarratu
estremecemiento: arrara, zarrara
estremecerse: ikara egin · hacer: ikara eragin
estrenar: estreiñau
estreñido, estar: siku ibili
estreñimiento: enpatxo, barruko siku
estrépito: danbarrara, arriabar, eskandalu
estribillo: kanta, istribillu
estropajo: espartzu
estropeado: ondatutako, maiz
estropear: alperrik galdu, ondatu, izurrau; maluskau, mazpilddu, muskilddu
estropicio: biargintza, langintza
estructura de una casa: zuraje, zinbrixa, egittura
estruendo: eskandalu, abarrots, dinbirri-danbarra, takarrara
estrujar: biurtu
estuario: errixo
estudiante: estudiante, eskolante
estudiar: ikasi, estudixau
estudio: estudixo · quedarse sin estudios, sin oficio ni beneficio: ez karrera eta ez sopanda geratu
estupendamente: primeran, ederki, bapo
estupidez: inuzentekerixa, lelokerixa
estúpido, -a: artaburu, inuzente, lelo
etapa: etapa
eucalipto: eukalitu
eucaliptus globulus: eukalitu; eucalipto
euphorbia lathyris: sator bedar; tártago
euskara: euskera · mal aprendido: euskalgaizto · urbano: kale-euskera · deficiente: Masterrekako euskera, kale-euskera, txotxo-berba
evangelio: ebanjelixo
evaporarse: lurrundu
evidente, ser: ezaun izan, agirikua izan, bistakua izan
evitar: ebitau
evolucionar desfavorablemente: okerrera jo · favorablemente: onera egin
evónimo: billots-egur (bot.)
evonymus europaeus: billots egur; evónimo, bonetero
exageración: aoberokerixa, aokara
exagerado, -a: aobero, esajerau, pasau · exajerado!: bestia!
exagerar: esajerau · no exageres: beruana kendu
examen: esamin
excelente: bikain, txakur, bapo
excepcional: bikain, egundoko, markatik fuerako, tamañutik kanporako
excepto: ezian, ezik, aparte
excitarse: aztoratu
excremento: kaka, kakamokordo, kakapilla · granulado: korotz, konfittak · de ave: ziriñ · de gallina: oillo-ziriñ · de mosca: euli-kaka · de oveja: ardi-korotz · de pájaro: txori-kaka · de burro: astapekotz, astapiku
excusa: aitzakixa, ningunu, autesta, apuko
existencia: izate, bizimodu; bizi-izate
explicación: argittasun, esplikaziño
explosión: tiro
explotar: tirua egin, errebentau
expulsar: bialdu
extender: zabaldu
extendido, -a: estendidu
exterior: kanpo, kale
extrañar: txokau, estraiñau · estar extrañado: txokauta egon
extrañeza exp: sinisten be!, jesus!, jesus maria eta jose!, banenguan ba ni!, bertan Bilbo!
extraordinario, -a: apart, aparteko, bikain, banan-banako
extravagante: xelebre
eyacular: korridu, ustu