Hiztegia

A | B | C | D | E | F | G | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | X | Z
níngunu, -o, níngunua. (d). izena. INGUNO (LAR ANTZ). Erreparua, eragozpena, aitzakia.   Impedimento, reparo, excusa. Gauza bat itteko ningunua ipiñi dau arek; zera, erreparuak ipiñi dittuala. Ero eztau ningunuik ipiñi. Klem. NINGUNUA IPI Ik. erreparu.
nískalo, nískalua. (c). izena. . Robellón, níscalo. Sin. piñátela.
nobedáde, nobedadía. (b). izena. Novedad, noticia. Ze nobedade dago Eibar aldian?/ Egundoko nobedadia izan zan telebisiñua. Ik. barri. nobedadia egin. (c). esapidea. (eufemismoa.) Konortea galdu, zorabiatu. Nobedadia ein jako elixan. (AAG Eibes) nobedádiak egon. (c). esapidea. NOBEDÁDIAK EUKI. Berri handiak: haurduntza, ezkontza, banaketa, hilketa... Solemnitatez esan ohi da. Zer, nobedadiak dare ala?/ Eztabe deitzen da itxuria nobedaden bat badauke.
nobíenbre, nobíenbria. (b). izena. Noviembre. Ik. zeméndi.
nóbixo, -a, nóbixua, -ia. (a). izena. Novio, -a. Sarri NOBIXOTXO edo NOBIXATXO forma adierazkorra esaten da. Neska-gazte kuadrillia, ta nobixotxuak ero i euzken. Ben./ Oiñezkero eukikok nobixatxon bat. nóbíxo-nóbixak. (c). Parejas de novios. Len nobixo-nobixak Espoloira joaten zien pasiatzera. Bikote bakarraz ere bai: Nobixo-nobixak il die akzidentian. Ik. ándragei, gízongei. nóbixotan. (c). adberbioa. Nobio garaian. Akordatzen naiz bein nobixotan joan giñala Donostiara.
noiz. izena. 1. noiz. (a). adberbioa. Cuando. 2. nóiz ero nóiz. (b). adberbioa. De cuando en cuando, muy de vez en cuando. Noiz ero noiz joaten ga zinera, baiña gutxittan. Noizian bein baino maiztasun gutxiagoz edo.
noizbáitten. 1. noizbaitten. (b). adberbioa. Noizbait.   Alguna vez; en alguna época. Noizbaitten orraittio moztu biakozu bizarra./ Noizbaitten erri inportantia izango zan Gatza. 2. noizbaitten. (c). adberbioa. (adierazkorra.) Oso berandu, kostata. Konpondu zoskuen etxeko bidia, baiña noizbaitten.
noizían béiñ. (a). adberbioa. De vez en cuando. Noizian beiñ etortzen da bazkaltzera. Jarraian datozenok Sin. dira neurri handi baten: Sin. béiñ ero béiñ, béiñ ero bérriz, lantzían béiñ, noizípeiñían.
noizípeiñían. (d). adberbioa. Noizik behinean, noizean behin.   De vez en cuando. Noizipeiñian bakarrik kantatzen die antxiñako kantak.
nóizko. 1. noizko?. (a). adberbioa. Para cuando? Noizko konpondukostazu zapatak? 2. noizko, noizkúa. (a). izenlaguna. De cuando. Noizko ogixa da au?/ Periodikua badago baiña auskalo noizkua.
nóiznai. (b). adberbioa. Edozein momentutan.   En cualquier momento. Etxia noiznai jausteko arriskuan dago.
nóiztik. (a). adberbioa. Desde cuando. nóiztik nóra. (d). adberbioa. (adierazkorra.) Desde cuando. Noiztik nora die lagunak Mertxe ta Bixente?
nóiztiko, nóiztikua. (d). izenlaguna. Noizko.   De cuando. Noiztiko kontuak dauzkazue esateko?/ Noiztiko asuntua da ori?
nok. Ik. nor.
nola. (c). adberbioa. (Elosu) Como. Bergaran ZELA esan ohi da ia beti, baina kalean eta Osintxu-Elosuko adinekoek badarabilte NOLA. Oiñ nola billauko juau guk atzera bidia? Illunduta ta, jangoikua lagun. Mertz.
nóla ta nái be. (c). juntagailua. NOLATANAI BE, NOLANAI BE. Nolanahi ere.   De cualquier forma, de todas maneras. Milak eztau oinddio telefonoik jo; nola ta nai be ondo ibilliko da, ze bestela diar eingo zeban./ Eztakitt ze ordu dan; nola ta nai be ezin berandua izan. Sin. edozéla be, edozetara be.